Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Zpracování kompletní dokumentace PO a BOZP

Dokumentace v BOZP

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), je souhrn právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Například:

 • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Další právní a normativní úpravy

Právní a ostatní předpisy ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.

Obecný cíl a zásady v oblasti BOZP:

 • Zhodnocení všech rizik na pracovištích (aktuální, budoucí a rozumně předvídatelná)
 • Předcházení rizikům - prevence rizik (eliminace, přijatelná míra)
 • Poskytování informací zaměstnancům a kontrola přijatých opatření
 • Zavádění potřebné organizace práce a pracovních postupů
 • Řízení rizik na pracovištích

Naše firma Vám nabízí spolupráci a poradenství v této oblasti, neboť má platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění těchto služeb.

V oblasti BOZP vám můžeme nabídnout:

 • Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
 • Zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií
 • Zpracování provozních řádů
 • Zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • Evidence pracovních úrazů
 • Provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Poradenská a konzultační činnost

 

Dokumentace PO

Fyzické podnikající osoby a nebo právnické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, mají jednu z nejzákladnějších povinností na úseku požární ochrany, zpracování, vedení a pravidelnou aktualizaci dokumentaci PO. Jedná se hlavně o:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie činností (pouze u činností s vysokým požárním nebezpečím)
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Tématický plán, časový rozvrh a dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Požární kniha

          

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím